Plato


, 1919, Timaios und Kritias, ed. Apelt Otto, Meiner, Leipzig.

, 1933, Theaitetos, Laichter, Praha.

, 1969, The collected dialogues of Plato including the letters, Princeton University Press, Princeton.

, 1977, Kratylos, Harvard University Press, Cambridge, MA.

, 1986, Apologie des Sokrates: Griechisch/Deutsch, Reclam, Stuttgart.

, 1994a, Apologie des Sokrates, Kriton, Ion, Hippias II, Theages, Alkibiades I, Laches, Charmides, Euthyphron, Protagoras, Gorgias, Menon, Hippias I, Euthydemos, Menexenos. Übers. v. Friedrich Schleiermacher., Rowohlt, Hamburg.

, 1994b, Kratylos, Parmenides, Theaitetos, Sophistes, Politikos, Philebos, Briefe, Rowohlt, Hamburg.

, 1994c, Lysis, Symposion, Phaidon, Kleitophon, Politeia, Phaidros. Übers. v. Friedrich Schleiermacher., Rowohlt, Hamburg.

, 1994d, Timaios, Kritias, Minos, Nomoi, Rowohlt, Hamburg.

, 2003a, Timaios, Reclam, Stuttgart.