Annika Hand

Geistige Liebe als Element der Kultur

2018

in: Kultur - interdisziplinäre Zugänge, Dordrecht : Springer

Open Access Link
Max Scheler

2017

in: Husserl-Handbuch, Stuttgart : Metzler

Open Access Link
A. Kapust, B. Waldenfels, Kunst. Bild. Wahrnehmung. Blick

2010

Phänomenologische Forschungen 15

Open Access Link